ASSA - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážený zákazník,

aby ste si mohli kupovať naše produkty a využívať naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás dôležité.  

Predkladáme Vám Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity. Nájdete tu všetky informácie o tom, ako je chránené Vaše súkromie  ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate naše služby. V zásadách je uvedené aké údaje o Vás zhromažďujeme, ako dlho, prečo ich používame a ako ich ďalej spracúvame.

Vaše osobné údaje spracúva ASSA KLIMA s.r.o.,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 49601/N so sídlom Chrenovská 13, 949 01 Nitra, IČO: 52714403, kontakt www.assaklima.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Účel spracúvania osobných údajov

a) Predaj a obchodná činnosť - osobné údaje sú spracúvané najmä na základe zákona o Účtovníctve za účelom uzatvorenia obchodu - zmluvy a jej plnenia, zaevidovanie a vybavenie objednávky, dodanie tovaru, vydania dokladov, kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

b) Poskytovanie služieb - osobné údaje sú spracúvané najmä na základe zákona o Účtovníctve za účelom poskytnutia služby, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, zaevidovanie a vybavenie objednávky, vydania dokladov, kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

c) Marketing - vypracovanie cenových ponúk, starostlivosť o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach na základe oprávneného záujmu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

a) meno, priezvisko a titul

b) obchodné meno

c) adresa

d) IČO

e) IČ DPH

f) DIČ

g) e-mailové adresy

h) telefónne číslo

i) miesto inštalácie zariadenia

Právne základy

a) Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov - napr. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

b) Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov a služieb.

c) Oprávnený záujem  napr. informovať zákazníkov o svojich  súvisiacich  produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu, pripomenúť zákazníkovi potrebu údržby, servisu z dôvodu správneho fungovania nami namontovaných zariadení.

Archivácia osobných údajov

a) Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

b) Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení zmluvy na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch.

c) Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 2 rokov.

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje  spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Podmienky ochrany osobných údajov obsahujú všetky povinné náležitosti podľa GDPR. Spôsob využitia dát s ohľadom na účel, pre ktorý boli pôvodne zhromaždené sa nemení.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Vašu žiadosť nám môžete zaslať mailom: assaklima@assa.sk, alebo poštou: ASSA KLIMA s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 Nitra.

Zachovávame mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvame. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

V prípade otázok nám napíšte na adresu ASSA KLIMA s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 Nitra, email: assaklima@assa.sk
 

V Nitre, dňa 1.1.2020